Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès A2.A - Consorci 2016/2017

 

Objectius:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l' idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard , que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts:

A) Competències lingüístiques


A.1. Continguts lèxico-semàntics

Ampliació del vocabulari

Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on/off)

Falsos amics d'ús freqüent (large, honest)

Ampliació de paraules mitjançant afixos

A.2. Continguts gramaticals

Oració

Noms i adjectius

Determinants

Pronoms

Verbs

Adverbis

Enllaços

A.3. Continguts ortogràfics

Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1

Ortografia de paraules estrangeres

Estructura sil.làbica. Divisió de paraules al final de línia

A.4. Continguts fonètics i fonològics

Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat

Fonemes vocàlics de major dificultat

Fonemes consonàntics de major dificultat

Pronunciació de les terminacions

 

B) Competències sociolingüístiques i socioculturals

 

C) Competències pragmàtiques

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV