Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès B1.A - Consorci 2016/2017

 

Objectius:

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Continguts:

A) Competències lingüístiques


A.1. Continguts lèxico-semàntics

Ampliació del vocabulari

Formació de paraules: per derivació, per composició, a partir de verbs, etc.

Significat: sinònims, antònims, etc.

A.2. Continguts gramaticals

Oració, Noms i adjectius, Determinants, Pronoms, Verbs, Adverbis i Enllaços.

A.3. Continguts ortogràfics

Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A2

Ortografia acurada del vocabulari d’ús

Puntuació

Signes auxiliars

A.4. Continguts fonètics i fonològics

Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat

Pronunciació dels plurals, del genitiu ‘S, de la 3a persona, d’articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.

Vocals i consonants mudes

Accent i atonicitat dels elements de l’oració

Entonació

Accent d’intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i compostes

 

B) Competències sociolingüístiques i socioculturals

 

C) Competències pragmàtiques

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV