Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Sistemes microinformàtics (IFCT0209_2) FOAP 2016

 

Sistemes microinformàtics (IFCT0209_2)

 

MÒDULS FORMATIUS

HORES

MF0219_2 (Transversal): Instal·lació i configuració de sistemes operatius

UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius

UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic

140 h

80 h

60 h

MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local

UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d'una xarxa d'àrea local

UF0855: Verificació i resolució d'incidències en una xarxa d'àrea local

160 h

90 h

70 h

MF0221_2: Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques

60 h

MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques

        UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic

        UF0857: Elaboració de documents de text

        UF0858: Elaboració de fulls de càlcul

        UF0859: Elaboració de presentacions

        UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics

200 h

40 h

50 h

50 h

30 h

30 h

MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics

40 h

Formació complementària

20 h

TOTAL HORES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

620h

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Sistemes microinformàtics (IFCT0209_2) FOAP 2016 08/05/2017 a 30/11/2017 620h. de 15:00 a 20:30

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV