Cicles Formatius de Grau Superior

 

  • TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES DUAL (AIF)

És competència general d'aquest tècnic superior organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Tota la informació del cicle aquí
 

  • TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL DUAL (EI)

És competència general d’aquest tècnic superior dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

Tota la informació del cicle aquí

 

  • TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (ASIX) PERFIL PROFESSIONAL CIBERSEGURETAT

Aquests estudis capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i d’acord amb la reglamentació vigent. D’altra banda, es forma un professional per ser capaç d’analitzar seguretat i proposar solucions de ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

L’alumne treballarà a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Tota la informació del cicle aquí

 

  • TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB (DAW)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tota la informació del cicle aquí