Projecte al Marc del Programa Erasmus+

LLISTAT SELECCIONATS DEFINITIU

Objectiu

Projectes: Programa Erasmus Plus HE (Higher Education = Grau Superior)

El programa ERASMUS Plus KA1 HE és l'acrònim de: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, "Pla d'Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat d'Estudiants Universitaris". Forma part del pla Erasmus Plus.

El seu objectiu és facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants en edat universitària dels Estats membres de la Unió Europea. A Espanya, l' Organismo Autónomo Progamas Educativos Europeos juntament amb el Servei de Programes Internacionals de Formació Professional s'encarreguen de gestionar-lo. L'agència europea, s'encarrega de la seva gestió a través de la Comissió d'Educació i Formació.

 

AIM

Project: Erasmus Plus HE Program

The program ERASMUS Plus KA1 HE is the acronym for European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. It belongs to the program Erasmus Plus

Its aim is to ease the academic mobility of the students who belong to the European Union state members. In Spain, the organization “Organismo Autónomo

Programas Educativos Europeos together with Servei de Programes Internacionals de Formació Professional are the ones which manage it. The European Office deals with its management through the Training and Education Commission.

 

Pràctiques internacionals

El Centre d' Estudis professionals Jaume Viladoms ofereix la possibilitat als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de realitzar part del període de pràctiques en empreses (Formació en Centres de Treball) a altres països de la UE.

Cicles:       CFGS Administració i Finances Dual orientat al Comerç Internacional

                 CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (Ciberseguretat)

                 CFGS Educació Infantil Dual

La finalitat de l'estada és contribuir a que l'alumne s'adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireix experiència laboral.

També cal treballar amb la OLS que és la plataforma de recolzament lingüístic on s'ha de gestionar el curs que els alumnes han de fer obligatòriament.

 

International Internship

The Vocational Training Centre Jaume Viladoms offers the higher education students the possibility to take part in businesses internships in other European Union countries.

Course: Higher education vocational training course in Business and Finance         

  Higher education vocational training course in Computer Systems and Networks

  Higher education vocational training course in Childhood education

The aim of the internship is to achieve that the students get used to the labour market claims by getting the proper skills; at the same time that they improve their economic and social knowledge of the country they stay in and get work experience.

It must be said that there is the need to collaborate with the OLS, the linguistic support platform, which manages the course that the students have to do in a compulsory way

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

See Erasmus Letter

 

Preguntes més freqüents
 

Països de destí : http://ec.europa.eu/education/resources/statistics_es

 

Projecte 2019-2020

Període de la mobilitat i durada

La durada de la mobilitat és de 8 setmanes, del 29 de maig de 2020 al 2 d’agost de 2020. Això implica que els candidats hauran d’avançar l’avaluació final una setmana.

Destinataris

Alumnes de primer curs de grau superior interessats que compleixen els requisits de centre.

Criteris de selecció

(veure Annex 1)

Imports Beca

(veure Annex 2)

Es pot fer una mobilitat amb beca zero, es a dir, la mobilitat no té subvenció.

Documentació a aportar

  • Currículum europeu (en anglès) Currículum Europass
  • Documentació que acredita els requisits per al barem
  • Carta de sol·licitud de participació al projecte Erasmus+ que s’haurà d’enviar al correu electrònic del tutor.

Documentació per viatjar

Quan l'alumne sigui seleccionat, haurà de tenir en vigor els 2 documents següents:

Assumpció de responsabilitat

Es signarà el document d'Assumpció de responsabilitat amb el qual s'assumirà la participació al programa.

Durant l'estada s'haurà de confeccionar un registre de les despeses ocasionades durant l'estada i un altre de les activitats realitzades a l'empresa per tal de fer una memòria final a la tornada i omplir el quadern de pràctiques.

Assegurança

L'assegurança esta vinculada al Sbid,el programa de gestió de les FCT, tot i que s'ha de fer un altre d’Assistència al en viatge.

Amb el carnet jove queda coberta l'assistència en viatge i cal demanar el numero de pòlissa i fotocopia del carnet jove (tres mesos màxim) cal veure si surt a conte o veure si tenen una assistència privada familiar.

Numero de places ofertades

Dues plaça per cicle (6 places en total), incloses al projecte Erasmus+KA103. Mobilitat per CFGS (Número de conveni 2019-a-ESO1-KA103-060893) i una mobilitat per professor de 5 dies.

Procediment de sol·licitud de plaça (calendari)

 

Setmana 21/10/19

Tutoria col·lectiva de presentació del projecte

Dilluns 04/11/19

Data límit per la entrega de sol·licituds i documentació segons els criteris del barem

Divendres 08/11/19

Publicació de llistes baremades dels candidats al taulell d’anuncis i amb correu personal a cada un dels candidats seleccionat.

Dimecres 06/11/19

13.30 h

 

Reunió amb candidats per proposta, gestió documentació i pressupost. Concretar destí dels participants. (Associació Mundus)

Setmana 02/12/19

Inscripció dels participants a la plataforma SEPIE del projecte mobilitat i a la plataforma OLS per a la formació en la llengua del país de destí.

Setmana 16/12/19

Realització de la prova inicial d’idioma a la plataforma OLS. A partir d’aquesta prova es determina el nivell de l’alumne i s’inicia el curs d’anglès on-line a través d’aquesta plataforma

Per determinar

Entrevista via Skype amb la empresa de pràctiques

Setmana 09/03/2020

(a concretar)

Reunió de participants per seguiment del projecte

Setmana 14/04/2020

(a concretar)

Preparació de la documentació de seguiment de practiques, Sbid i Assegurança de l’alumne

 

Frequent Questions

Destination countries

Mobility period and length

The mobility lasts 8 weeks during the months of June/July

Addressees

The students who are in the first year of the higher education course and fulfill the school requirements

Selection criteria

See attached file 1

Scholarship cost

See attached file 2

There is the possibility to do the mobility without scholarship, which means that it is not granted

Needed Paperwork

  • European CV (English version) Europass Curriculum Vitae
  • Documents which confirm the requirements needed for the scale
  • Involvement letter request in the Erasmus+ project, which will be sent to the tutor’s email

Paperwork to travel

Once the student has been selected, he/she must have the following two documents in force: 

Responsibility acceptance

Theresponsibility acceptance document will be signed and it involves the program involvement.

The students must prepare a record with all the internship expenses and another one with the tasks they do during this period, in order to be able to prepare a final report once they come back and fill in the internship notebook

Insurance

The insurance is linked to Sbid, the internship management program but there is the need to have travel assistance insurance.

It has to be taken into account that if the student has a youth card, there will not be the need to take out the travel assistance insurance. You must provide the school with the policy number and a youth card photocopy. Students should keep in mind if it is worth or if they have a family assistance instead.

Number of vacancies

There are two vacancies for each course involved in the project Erasmus+KA103. Mobility linked to Higher education Vocational Training students.

  

Altra informació

Erasmus+. Informació general

https://youtu.be/s7C5GyGthaw?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunitats Erasmus+ per estudiants

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Ponència estudiants Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4 

 

Other information

Erasmus+. General information

https://www.youtube.com/watch?v=s7C5GyGthaw&feature=youtu.be&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Erasmus+ opportunities for students

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Presentation Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4