Notícies

PROGRAMA FP SERVEI ASSESSORAMENT.

Llistat definitiu d'admesos i exclosos 2018

04 d'octubre 2018 | Notícies

 

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS:    Llistat

PROGRAMA FP SERVEI ASSESSORAMENT: La nostra oferta i propera inscripció setembre de 2018

  

Informació general del procés

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

Destinataris

Persones adultes que disposin d’experiència laboral o formació prèvia, interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Oferta de places convocatòria setembre 2016

Família Administració i gestió : 4 places

Família Informática i comunicació : 8 places

Família Serveis socioculturals i a la comunitat: 8 places

Família Sanitat :  4 places

Finalitat:

El servei d’assessorament té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional per a la persona que el sol·licita.

Un Itinerari consisteix en el bagatge de coneixements apresos per formació i experiència laboral que tenen reconeixement acadèmic i que una persona utilitza per assolir un objectiu de formació.

Preu del servei:

60 €. En el moment de la presentació de la documentació.

Carta de compromís de qualitat dels serveis:

Carta de compromís.

Com sol·licitar el servei:

A la secretaria del centre.

Calendari:

Període d'admissió de les sol·licituds: del 20 al 28 de setembre de 2018

Llistes provisionals: 02 d'octubre de 2018

Període de reclamacions:  del 03 al 05 d'octubre de 2018

Públicació de les llistes definitives: 08 d'octubre de 2018

Presentació de documentació i pagament del servei : del 09 al 16 d'octubre de 2018

Criteris d'admissió:

L' ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Documentació que cal presentar en el moment fer la inscripció:

Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida

Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

Resguard de pagament del preu establert. 

Dades d'interès:

Els usuaris admesos rebran un correu i una trucada informant de la data d’inici de les sessions de reconeixement.

En cas que no es pugui assistir a la sessió cal comunicar-ho amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre el reconeixement i dels reemborsament del preu del servei.  

Informació centre

Tel: 93 726 99 95 Maite Martínez

Correu electrònic: maite.martinez@jviladoms.cat

Web: www.jviladoms.cat

Informació general

www.gencat.cat/educacio

https://serveifp.cat