Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ADGG0208_UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos (WORD) Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu. 

OBJECTIUS:

Utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l'elaboració de documents, inserir-hi text amb diferents formats, imatges o altres objectes, de la mateixa aplicació o d’altres. 

CONTINGUTS:

1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.

2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.

3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests.

4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text.

5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.

6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.

7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació.

8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.

9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.

10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte.

11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles.

12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.

13. Treball amb documents llargs.

14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserció.

15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.

 

16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros. 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
ADGG0208_UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos (WORD) Presencial 04/05/2023 a 12/06/2023 h. de 18:00 a 21:00

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV