Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès B1B AULA VIRTUAL

Destinataris: Prioritariment Treballadors que hagin estat en ERTO o estiguin en ERTO 

A) Competències lingüístiques


A.1. Continguts lèxico-semàntics

Ampliació del vocabulari

Formació de paraules: per derivació, per composició, a partir de verbs, etc.

Significat: sinònims, antònims, etc.

A.2. Continguts gramaticals

Oració, Noms i adjectius, Determinants, Pronoms, Verbs, Adverbis i Enllaços.

A.3. Continguts ortogràfics

Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A.2.B

Ortografia acurada del vocabulari d’ús

Puntuació

Signes auxiliars

A.4. Continguts fonètics i fonològics

Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat

Pronunciació dels plurals, del genitiu ‘S, de la 3a persona, d’articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.

Vocals i consonants mudes

Accent i atonicitat dels elements de l’oració

Entonació

Accent d’intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i compostes

 

B) Competències sociolingüístiques i socioculturals

 

 

C) Competències pragmàtiques

 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès B.1.B AULA VIRTUAL 27/05/2022 a 15/07/2022 60h. de 18:00 a 21:00
Dilluns, dimecres i divendres Primer dia presencial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV