Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Aplicació de TICs a la formació - Consorci 2016/2017

 

Objectius generals:

- Adquirir el domini de diferents programes per elaborar aplicacions didàctiques utilitzables a l’aula.

- Conèixer les noves tecnologies i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació, prenent consciència de les possibilitats que ofereix la seva inclusió en l’àmbit educatiu.

-Analitzar les estratègies pedagògiques de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

- Reconèixer els beneficis que aporta l’ensenyament assistit per ordinador en els processos formatius.

- Presentar les característiques i avantatges del treball col•laboratiu a través d’eines TIC, per conèixer com estàs facilitant el treball grupal i proporcionant un espai en el que desenvolupar un treball en equip de forma innovadora, participativa, motivadora i de qualitat.

 

Objectius específics:

- Utilitzar les TIC com una eina més del treball personal i d'aula.

- Veure en les TIC un mitjà de perfeccionament de l'activitat docent , de coneixement i ús de noves fonts d'informació i de nous recursos . És una eina que afavoreix les tasques de reforç i dóna suport al desenvolupament de les activitats que es realitzen a l'aula.

- Assolir destresa en la consulta i localització d'informació. Saber on buscar la informació que més ens interessi .

- Utilitzar-lo com un mitjà d'intercanvi d'experiències i aprofitar els recursos de comunicació : xat , fòrums , llistes de distribució , correu , etc.

- Anar elaborant els nostres propis materials didàctics a través d'aplicacions multimèdia, presentacions , pàgines web , etc

 

Continguts:

1. Aplicacde les TIC en l’àmbit educatiu

1.1. Implicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació.

1.2. Inclusió de les TIC en l’àmbit educatiu.

1.3. Avantatges i desavantatges de la utilització de les TIC en l’àmbit educatiu.

1.4. Els formadors davant la societat de la informació (formes en què la tics es poden incorporar a la tasca docent)

1.5. Metodologia docent, actituds i utilitats telemàtiques per a docent

2. Les TIC com a recurs educatiu en els processos de comunicació

2.1. Nous formats d’ensenyament.

2.2. Modalitats formatives a través de les TIC.

3. Recursos tecnològics per a l’aula

3.1. L’ensenyament assistit per ordinador.

3.2. La pissarra digital.

3.3. Funcionalitat de les eines i utilitats presentades

4. Entorns de treball col·laboratiu

4.1. Les NTIC i el treball col·laboratiu.

 

4.2. Eines de treball col·laboratiu.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Aplicació de TICs a la formació - Consorci 2016/2017 16/10/2017 a 20/11/2017 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV