Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Aproximació a la salut mental- Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu

Requisits de l'alumnat:
 
Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 
a. Certificat de professionalitat nivell 1.
b. Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
c. Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
d. Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
e. Certificat de professionalitat de nivell 2.
f. Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
g. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
h. Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim i/o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés
 
Objectiu general
 
Aplicar coneixements i estratègies bàsiques sobre benestar i salut mental a l'àmbit professional.
 
Relació de mòduls de formació
 
Mòdul 1 El benestar i la salut mental
 
Mòdul 2 La promoció i la prevenció en salut mental
 
Mòdul 3 Afectacions i alteracions en salut mental
 
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Aproximació a la salut mental- Presencial 03/05/2024 a 07/05/2024 10h. de 18:00 a 21:00
Divendres, dilluns i dimarts

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV