Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Cerca i gestió de la informació digital (Actic)- PROGRAMA ADA

Destinataris:  Programa de formació ADA dirigit a dones, prioritàriament desocupades, quan vulguin millorar les seves competències digitals per tal de tenir més possibilitats de trobar feina

 

CONTINGUTS

1.       Iniciació a la cerca, selecció i filtratge d’informació amb eines digitals (15h)

a.       Identificació de les funcions bàsiques del navegador

b.      Síntesi de la configuració bàsica dels navegadors

c.       Navegació dins d’una plataforma virtual d’aprenentatge

2.       Iniciació a l’organització de la informació i les dades amb eines digitals (15h)

a.       Maneig bàsic d’emmagatzematge de la informació

b.      Identificació i anàlisi de funcions bàsiques dels diferents sistemes d’emmagatzematge

c.       Classificació de dades en funció de l’objectiu utilitzant un full de càlcul, una base de dades o una aplicació específica.

3.       Anàlisi, explotació i visualització de dades amb funcionalitats senzilles de les eines digitals (10h)

a.       Estructuració de les dades numèriques per donar significat a la informació recollida.

b.      Aplicació de fórmules i funcions

c.       Identificació d’eines digitals que permeten l’anàlisi de dades

d.       Maneig bàsic de bases de dades.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV