Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat bàsica - Aula virtual

Destinataris. Treballadors en actiu

Requisits alumnat:

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

-   Certificat de professionalitat nivell 1.

- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.

- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.

-   Certificat de Professionalitat de nivell 2.

-   Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

 

Objectiu general

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

 

Mòdul 1 Llibres comptables i comptes anuals.

Mòdul 2 Normativa comptable i Pla General Comptable

Mòdul 3 Registre de l'activitat empresarial
 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV