Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic

 Objectiu:

- Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat
digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del
desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 
Continguts:
1. Identificació dels serveis i recursos que es poden obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC i de
quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana
2. Gestió senzilla per internet, de tipus consulta, compra o participació en un fòrum
3. Reconeixement dels principals mitjans d’identificació electrònica i utilització els més bàsics
4. Principals xarxes socials i eines de col·laboració, de participació i d’intercanvi d’informació i les seves
utilitats
5. Hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte mediambiental en l’ús d’un ordinador o dispositiu
6. Mesures elementals per garantir la privadesa i seguretat de la informació
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic 07/06/2022 a 23/06/2022 30h. de 09:00 a 14:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV