Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

DESTINATARIS: Treballadors en situació d'atur

REQUISITS ACCES:

ESO / EGB, o Prova de competències bàsiques publicada pel SOC.

OBJECTIUS:

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 
CONTINGUTS:
 
MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. (60 hores) MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil. (30 hores)
 
MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure. (60 hores)
 
MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (160 hores).
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil a determinar 310h. a determinar

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV