Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió de compres i aprovisionaments - Aula virtual

Destinataris: Treballadors en actiu

Requisits alumnes:

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

- Certificat de professionalitat nivell 1.
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
- Certificat de Professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
- Altres acreditacions/titulacions.
- Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

 

Objectiu general

Gestionar les compres i l'aprovisionament d'una empresa de qualsevol sector d'activitat econòmica

Relació de mòduls de formació
 
Mòdul 1 La gestió de compres a l'empresa
 
Mòdul 2 Procés de compres i aprovisionament
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV