Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció emocional i física- Presencial

 OBJECTIUS GENERALS:

 

-        Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder

controlar-les.

-        Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

-        Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

 

CONTINGUTS

 

1. Control de les conductes problemàtiques

1.1. Control de la conducta

1.1.1. La conducta problemàtica. Suport conductual positiu

1.1.2. Estratègies reactives. Identificació de la conducta

1.2.   Conductes sense risc imminent

1.3. Conductes amb risc imminent

1.4. Conductes incontrolables

 

2. Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

2.1. Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis d'actuació.

2.2. Evasió de l'agressió

2.3. Defensa i fuga

2.4. Conducció de l'usuari

2.5. Immobilització de l'usuari agitat

2.6. Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.

                2.7. Contenció mecànica

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV