Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Mindfulness - Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu
 
Objectiu general
Identificar les tècniques i els coneixements necessaris per a la millora personal i professional potenciant l'autoconsciència, la gestió del canvi i el benestar general
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 1:
Principis bàsics del mindfulness i latenció plena
OBJECTIU
Definir les tècniques de relaxació i respiració com a procediment per a la gestió de les emocions
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Identificació dels fonaments del mindfulness i l'atenció plena
◦ Definició dels conceptes de mindfulness i atenció plena
◦ Aplicació de tècniques de respiració i relaxació
◦ Adquisició de consciència corporal
◦ Gestió de l'estrès
◦ Iniciació a la pràctica de la meditació
Habilitats de gestió, personals i socials
• Implicació amb els conceptes bàsics mindfulness i la gestió de l'estrès
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 2:
Ampliació dels nivells de consciència
OBJECTIU
Explicar els nivells de consciència per ampliar l'autoconeixement
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Descripció de la consciència i l'autoconeixement
◦ Diferenciació dels mecanismes de reacció emocional
◦ Comprensió del terme acceptació
◦ Reducció del judici
◦ Ampliació de la compassió
◦ Eliminació d'expectatives
◦ Connexió amb la gratitud
Habilitats de gestió, personals i socials
• Interès per la millora del grau d'autoconsciència i resposta emocional
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV