Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nutrició i dietètica (Presencial)

Destinataris: Treballadors en actiu

 Objectiu general:

- Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà.
 
Objectius específics:
- Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament.
- Els requeriments en situacions normals.
- La valoració de l'estat nutricional.
 
Continguts:
1. L'energia, principis immediats
2. Nutrients energètics i no energètics
3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
4. Grups d'aliments
5. Qualitat i higiene dels aliments
6. L'equilibri alimentari
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nutrició i dietètica (Presencial) 13/02/2023 a 13/03/2023 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV