Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108)

Certificat de professionalitat de nivell 1  

No són necessaris requisits previs d’accés

 

CONTINGUTS:

 

MF1207_1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics (130h)

       UF0465: Muntatge de components i perifèrics microinformàtics (90 hores ).

        UF0466: Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics ( 40 hores )

 

MF1208_1 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics ( 70 hores )

 

MF1209_1: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació  ( 90 hores )

 

MP0098: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i reparació de

sistemes microinformàtics (80 hores).

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV