Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Principis bàsics de la intel·ligència emocional - Presencial

Destinataris: Treballados en actiu 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Principis bàsics de la intel·ligència emocional
OBJECTIU
Interpretar els conceptes claus i diferenciar les diferents teories
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores

RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Explicació de les claus essencials de la intel·ligència emocional
◦ Adquisició d'autoconsciència emocional
◦ Presa de consciència per a l'autoregulació
◦ Gestió per a l'automotivació
◦ Utilització de les habilitats socials: empatia, escolta activa i assertivitat
• Definició de l'origen i les teories
◦ Intel·ligències múltiples de Gardner
◦ Intel·ligència emocional de Goleman
Habilitats de gestió, personals i socials
• Curiositat per la intel·ligència emocional i les possibilitats d'aplicació
• Compromís amb consolidar els diferents conceptes i teoria

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Identificació i gestió de les emocions
OBJECTIU
Identificar les diferents emocions i la seva funcionalitat per gestionar-les de manera eficient, millorant el clima i la comunicació laboral, fomentant les relacions sanes
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores

RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Identificació de les emocions
◦ Coneixement de les emocions bàsiques
◦ Maneig de l'acceptació
◦ Domini de la resiliència
◦ Aplicació del perdó
◦ Formulació de la gratitud
• Gestió emocional i salut
◦ Definició d'ecologia emocional
◦ Millora del clima i la comunicació laboral
◦ Construcció de relacions interpersonals saludables
Habilitats de gestió, personals i socials
• Compromís amb la millora de l'habilitat de gestió de les emocions
• Responsabilitat en la creació d'entorns i relacions saludables

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Aplicació d'eines per a una bona gestió emocional
OBJECTIU
Utilitzar diferents eines per a la gestió de les emocions i aplicar depenent dels diferents contextos
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores

RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Aplicació d'eines
◦ Lideratge i l'efecte Pigmalió
◦ Disseny de la roda de la vida
◦ Diferenciació entre tinc vs trio
◦ Transformació de creences limitants
◦ Narració de la nostra història
◦ Canvi d'actitud
◦ Ampliació de l'autoestima
◦ Incorporació del mindfulness
Habilitats de gestió, personals i socials
• Implicació i responsabilitat en el bon ús de cadascuna de les eines

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Principis bàsics de la intel·ligència emocional - Presencial 07/05/2024 a 25/06/2024 30h. de 17:00 a 21:00
Dimarts

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV