Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SANT006PO- Atenció al pacient amb dolor- ONLINE

Gratuït

Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

Objectius: Adquirir els coneixements sobre les diferents tècniques i els diferents fàrmacs que es poden aplicar i administrar amb l'objectiu de controlar el dolor dels pacients.

Continguts:

1. Bases anatomofisiològiques DEL DOLOR I CLASSIFICACIÓ DE FÀRMACS ANALGÈSICS.

1.1. Concepte de dolor i nocicepció.

1.2. Tipus de dolor.

1.3. Bases anatomo-fisiològiques de el dolor.

1.4. Classificació de fàrmacs analgèsics.

2. ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES DAVANT EL DOLOR.

2.1. Dolor agut.

2.2. Definició.

2.3. Classificació.

2.4. Tractament de el dolor agut.

2.5. Tractament alguns tipus de dolor agut

3. DOLOR CRÒNIC.

3.1. Característiques de el dolor crònic.

3.2. Classificació de el dolor crònic.

3.3. Models explicatius de el dolor.

3.4. Dolor crònic i personalitat.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS antiinflamatoris no esteroïdals.

4.1. Mecanisme d'acció.

4.2. Accions farmacològiques.

4.3. Classificació.

4.4. Reaccions adverses.

4.5. Contraindicacions.

4.6. Característiques diferencials de el grup.

4.7. Ús dels AINEs en el tractament de el dolor.

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DELS ANALGÈSICS OPIOIDES.

5.1. Mecanisme d'acció.

5.2. Accions generals.

5.3. Característiques diferencials.

5.4. Reaccions adverses.

5.5. Vies d'administració.

 

5.6. Ús dels opioides en el tractament de el dolor.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SANT006PO- Atenció al pacient amb dolor- ONLINE 28/04/2021 a 16/06/2021 50h. de 17:00 a 19:30
dimecres i divendres connexió videoconferències de 17 a 19.30h + 1h treball a casa.

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV