Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Trastorns en la deglució i disfàgia (Presencial)

Destinataris: Treballadors en actiu

Lloc impartició: SABADELL

Objectius:                                                                                                                                                                    

Objectius generals:

- Conèixer els conceptes generals relacionats amb la disfàgia i aplicar les tècniques de deglució.

Objectius específics:

1. Identificar l’epidemiologia i etiologia de la disfàgia

2. Reconèixer els signes d’alarma de la disfàgia

3. Aplicar les bases nutricionals adequades al trastorn en la deglució de l’usuari

4. Conèixer les principals estratègies posturals i maniobres per millorar la deglució dels usuaris

5. Prevenció de la disfàgia. Importància de l'entorn i de l'ambient

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. Trastorns en la deglució i disfàgia. Conceptes generals

1.1.   Bases deglutoris

1.1.1.   Deglució atípica i adaptada

1.1.2.   Disfàgia atípica i esofàgica

1.1.3.   Abordatge multidisciplinari

1.2.   Detecció de signes d’alarma

1.2.1.   Algoritme del pas a pas

1.2.2.   Observació: muscular oral, muscular facial postural, cavitat oral, dental i parells cranials

1.2.3.   Observació exhaustiva: Protocols pràctics en deglució i en disfàgia amb pulsioxímetre

2. Tractament de la disfàgia: tècniques de deglució

2.1.   Bases nutricionals

2.2.1.   Tipus de dietes

2.2.2.   Textures i viscositats

2.2.3.   Espessidors i gelificacions

2.2.4.   Tècniques culinàries compensatòries.

2.2.5.   Estratègies posturals

2.2.6.   Maniobres de deglució. Ennuegaments

3. Exercicis de rehabilitació neuromuscular

3.1.   Musculació orofacial activa

3.2.   Musculació orofacial passiva i tapping

4. Prevenció de la disfàgia: La importància de l'entorn i de l'ambient

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Trastorns en la deglució i disfàgia (Presencial) 14/02/2023 a 14/03/2023 15h. de 18:00 a 21:00
Dimarts

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV