Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Treball en equip - Presencial

Mòdul núm. 1
 
Denominació: Característiques del treball en equip
 
Objectiu: Conèixer les característiques del treball en equip i els elements que el faciliten i el dificulten.
 
Durada: 5 h
 
Continguts teoricopràctics:
o Què significa treballar en equip
o Treball cooperatiu i treball col·laboratiu
o Aspectes que faciliten el treball en equip
o Aspectes que dificulten el treball en equip
 
 
Mòdul núm. 2
 
Denominació: Planificació del treball en equip
 
Objectiu: Planificar les tasques a realitzar, col·lectives i individuals, d’acord amb el temps previst i els recursos disponibles
 
Durada: 10 h
 
Continguts teoricopràctics:
o Determinar els objectius del grup
o Elaboració del pla de treball
o Distribució de rols i funcions i responsabilitats entre els membres de l’equip
o Definir estratègies metodològiques individuals i grupals
pàg. 6 de 6
 
 
Mòdul núm. 3
 
Denominació: Mecanismes de seguiment
 
Objectiu: Establir mecanismes de seguiment sistemàtic de les tasques realitzades i aplicar les mesures correctives adequades. Aplicar tècniques per a la resolució de conflictes entre els membres del grup
 
Durada: 10 h
 
Continguts teoricopràctics:
o Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
o L’intercanvi d’ informació sobre el progrés del grup.
o Mesures correctives (aportar idees i modificar les propostes de treball)
o Eines per Identificar, analitzar i resoldre situacions problemàtiques i conflictes,
 
 
Mòdul núm. 4
 
Denominació: Avaluació de resultats
 
Objectiu: Aplicar els mètodes d’avaluació, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, dels resultats aconseguits
 
Durada: 5 h
 
Continguts teoricopràctics:
o Autoavaluació sobre l’aportació i la participació en el grup.
o Avaluar l’efectivitat de l’equip i identificar, valorant els resultats obtinguts

o Presentar dels resultats del treball realitzat. 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Treball en equip - Presencial 23/11/2023 a 01/12/2023 28h. de 15:00 a 20:00
dimarts a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV