Avis legal

Dades de l'Empresa.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades d'identificació de l'empresa.

Nom: Disseny Educatiu, S.L. 
Denominació Social: Escola Jaume Viladoms 
NIF/CIF: B59873760 
Domicili Social: César Torras, 1 Sabadell 
Telèfon: 93.725.90.99 
Direcció de correu electrònic: secretaria@jviladoms.com 
Dades d'inscripció en el registre mercantil de Barcelona, Tomo 21342, hoja B-20952

Serveis prestats per mitjà  de Escola Jaume Viladoms.

Pel fet de fer servir el lloc Escola Jaume Viladoms, a partir d'ara lloc Web, vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del lloc Web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals. El lloc Web ofereix els següents serveis:

Informació sobre els serveis oferts per Escola Jaume Viladoms 
Notícies relacionades amb Escola Jaume Viladoms 
Qualsevol altre servei que en un futur s'inclogui al lloc Web.

Escola Jaume Viladoms es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc Web, així­ com els corresponents serveis i les condicions requerides per el seu ús, sense que d'ell se'n derivi cap dret de compensació a favor de l'usuari.

Obligacions de l'usuari.

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc Web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condiciones generals, havent d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudiment per part dels usuaris del lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués fer malbé o causar danys als bens i drets de Disseny Educatiu, S.L., usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Més en particular, però sense que aquesta enumeració limiti l'abast general de la obligació disposada en el paràgraf anterior, l'usuari s'obliga en la utilització del lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, a:

a. No introduir o difondre a través del lloc Web cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de produir danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de Disseny Educatiu, S.L., de qualsevol usuari, o en general de qualsevol tercer, o que d'altra forma sigui capaç de causar-li qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionant del mateix .

b. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc Web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix, inclòs la utilització en el seu cas de paraules de pas o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

c. No ocultar ni falsejar de cap manera l'origen de missatges de correus electrònics, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris, ni enviar missatges de correu en massa.

d. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Disseny Educatiu, S.L. o de tercers.

e. No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir ni per emmagatzemar dades personals de tercers.

Propietat Intel•lectual i Industrial.

L'usuari reconeix que tots els elements del lloc Web i de cadascun dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial de la pròpia Disseny Educatiu , S.L. o de tercers. 
Excepte que fora autoritzat per Disseny Educatiu, S.L. o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a no ser que allò resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. 
L'usuari haurà d'utilitzar els materials, serveis i informació als que accedeixi a través de la utilització del lloc Web i de cadascun dels corresponents serveis únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, informació i elements obtinguts a través dels mateixos.

Exclusió de Garanties.

Disseny Educatiu, S.L. es compromet a portar a fi tots el esforços necessaris per garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc Web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant, Disseny Educatiu, S.L. no pot garantir que el lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa forma, Disseny Educatiu, S.L. no atorga cap garantia respecte la idoneïtat i el contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix contingut per la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari. 
Respecte al contingut del lloc web, recull únicament característiques i informació general que poden variar en el temps. 
Disseny Educatiu, S.L. actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el lloc Web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements que puguin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l'absència total d'aquests elements, no essent responsable dels danys i perjudicis que podrien ocasionar. 
Disseny Educatiu, S.L. no controla, ni fa propis, ni garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, viabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc Web. De la mateixa manera, no controla i ni garanteix l'absència de virus u altres elements nocius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc Web. 
Disseny Educatiu, S.L. no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, viabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en lloc web que pertanyin o siguin gestionats per tercers als que l'usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d'enllaç ("links") des del lloc Web. 
Disseny Educatiu, S.L. no controla el contingut d'aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.

Resolució.

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, Disseny Educatiu, S.L. podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de previ avís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l'usuari, interrompent el seu accés al lloc Web o als corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les presents condicions generals. 
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que Disseny Educatiu, S.L. pugui patir directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals en relació amb la utilització del lloc Web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix. Igualment, l'usuari mantindrà a Disseny Educatiu, S.L. indemne davant qualsevol sanció reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra Disseny Educatiu, S.L., els seus treballadors o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de l'esmentat usuari mitjançant la utilització del lloc Web o dels serveis vinculats al mateix d'una forma contrària a la prevista en les condicions generals que foren d'aplicació.

Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Disseny Educatiu, S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a un altre fur, es sotmeten als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 
En caso que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, Disseny Educatiu, S.L. i l'usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).