Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament escolar - Aula virtual

Objectius:
 
- Identificar els diferents eixos de discriminació, violències normalitzades i el paper de la família i la societat.
- Diferenciar entre conflicte, conflicte violent i assetjament.
- Identificar el rol en l'assetjament: agressor, víctima i espectadors.
- Conèixer diferents materials i programes per prevenir la violència i assetjament, per utilitzar-los en l'acció tutorial.
- Conèixer diferents materials i actuacions per promoure l'educació emocional, la comunicació assertiva i la resolució de conflictes

Continguts:

1. Eixos de discriminació.
2. Autoestima.
3. Respecte, tolerància i diversitat.
4. Programes de prevenció.
5. L'acció tutorial.
6. Conflictes. L'assetjament i rols.
7. Fórmules comunicatives i assertivitat.
8. Estratègies de resolució de conflictes.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament escolar - Aula virtual 07/11/2023 a 21/11/2023 15h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV