Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Primers auxilis bàsics - Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectiu general
 
Identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una situació d'emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal atendre.
 
Relació de mòduls de formació
 
Mòdul 1 Cures bàsiques
 
Mòdul 2 Actuació davant de situacions extremes
 
Mòdul 3 Suport vital bàsic
 
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Primers auxilis bàsics - Presencial a determinar 30h. de 17:45 a 20:45
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV