Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1) FOAP 2016

 

Operacions aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1)

MÒDULS FORMATIUS

HORES

MF1207_1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics

       UF0465: Muntatge de components i perifèrics microinformàtics

       UF0466: Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics

130 h

90 h

40 h

MF1208_1: Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

70 h

MF1209_1: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació

90 h

MP0098: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

80 h

Formació Complementària

20 h

TOTAL HORES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

390h

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operacions aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1) FOAP 2016 08/03/2017 a 30/05/2017 390h. de 15:00 a 20:30

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV