Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operació de sistemes informàtics (IFCT0210)

DESTINATARIS: Treballadors en situació d'atur

REQUISITS ACCES:

ESO / EGB, o Prova de competències bàsiques publicada pel SOC.

OBJECTIUS: 

Aplicar procediments d'administració i configuració del programari i maquinari del sistema informàtic, solucionar les incidències que es puguin produir durant el funcionament normal del sistema i monitorar-ne els rendiments i consums seguint les especificacions rebudes.

CONTINGUTS:

MF0219_2: (Transversal) Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140 hores).
● UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius (80 hores).
● UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic (60 hores).
 
MF0957_2: Manteniment del subsistema físic de sistemes informàtics (150 hores).
● UF1349: Manteniment i inventari del subsistema físic (90 hores).
● UF1350: Monitoratge i gestió d'incidències dels sistemes físics (60 hores).
 
MF0958_2: Manteniment del subsistema lògic de sistemes informàtics (150 hores).
● UF1351: Gestió i operativa del programari d'un sistema informàtic (90 hores).
● UF1352: Monitoratge i gestió d'incidències del programari (60 hores).
 
MF0959_2: Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics (120 hores).
● UF1353: Monitoratge dels accessos al sistema informàtic (90 hores).
● UF1354: Còpia de seguretat i restauració de la informació (30 hores).
 
MP0286: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operació de sistemes
informàtics (40 hores).
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operació de sistemes informàtics (IFCT0210) 08/04/2024 a 30/09/2024 560h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV