Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Presentacions orals tècniques en anglès (Aula Virtual)

 OBJECTIUS

- Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

CONTINGUTS

1. Presentar-se i començar la presentació.

2. Estructurar la presentació.

3. Canviar del llenguatge escrit al llenguatge parlat.

4. Enllaçar les idees.

5. Descriure tendències, taules i gràfics.

6. Acabar la presentació.

7. Tractar les preguntes.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Presentacions orals tècniques en anglès 23/05/2023 a 27/06/2023 30h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV